Suomen Vinttikoiraliitto ry:n säännöt

Hyväksytty liittokokouksessa 20.11.2021 ja 19.03.2022. Voimassa alkaen 01.01.2023.

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Vinttikoiraliitto ry, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimitystä Vinttikoiraliitto. Vinttikoiraliiton kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimitystä Kennelliitto.

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Vinttikoiraliiton tarkoituksena on toimia vinttikoirien jalostus-, kasvatus- ja kilpailutoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Vinttikoiraliitto:

 1. ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa;
 2. edustaa jäseniään Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:ssä;
 3. pitää yhteyttä muihin kenneltoimintaa harrastaviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä viranomaisiin;
 4. tekee vinttikoiratoimintaa edistäviä aloitteita ja ehdotuksia;
 5. järjestää, ohjaa ja valvoo vinttikoirien maasto-, ajue- ja ratakokeita / -kilpailuja;
 6. järjestää koiranäyttelyitä, kursseja, valistustoimintaa, juhlia, retkiä ja opintomatkoja;
 7. antaa opastusta ja neuvoja vinttikoirien jalostuksessa, kasvatuksessa ja kilpailutoiminnassa;
 8. julkaisee tarvittaessa tiedotuslehteä;
 9. järjestää, ohjaa ja valvoo koetoimitsija-, palkinto- ja ylituomarikursseja;
 10. järjestää tarvittaessa vinttikoirien ulkomuototuomarien koulutusta, sekä;
 11. antaa harkintansa mukaan taloudellista tukea jäsenilleen.

4 §
Toimintansa tukemiseksi Vinttikoiraliitto voi hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä muodostaa rahastoja ja järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä yleisiä huvitilaisuuksia. Vinttikoiraliitto voi olla jäsenenä tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.

Jäsenyys


Vinttikoiraliiton jäseniä voivat olla vinttikoiratoimintaa harrastavat, Suomessa rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat Suomen Kennelliitto ry:n yhdistysjäseniä.
Vinttikoiraliiton yhdistysjäseneksi, voidaan liittokokouksen päätöksellä hyväksyä vinttikoiratoimintaa harrastava, Suomessa rekisteröity rotujärjestö, rotuyhdistys, rotukerho ja harrastusyhdistys.

Yksityishenkilöt voivat olla yhdistyksen jäseniä vain, jos he ovat Vinttikoiraliiton kunniapuheenjohtajia.

Anoessaan Vinttikoiraliiton yhdistysjäseneksi on anomukseen liitettävä jäsenyyttä anovan yhdistyksen säännöt, ote yhdistysrekisteristä sekä yhdistyksen luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä.

Vinttikoiraliiton yhdistysjäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on, että jäsenyyttä anovan yhdistyksen säännöt eivät ole ristiriidassa Vinttikoiraliiton sääntöjen kanssa ja että yhdistys toimii muutoinkin Vinttikoiraliiton omaksumien vinttikoiraharrastuksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Liittymisellään Vinttikoiraliittoon yhdistys ilmaisee hyväksyvänsä Vinttikoiraliiton tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Vinttikoiraliiton toimielinten päätöksiä.
Yhdistysjäsenen jäsenyys alkaa kun liittymismaksu on suoritettu ja liittohallitus hyväksynyt jäsenyyden.

Jäsenluettelo

6 §
Yhdistysjäsenistä ja kunniapuheenjohtajista merkitään jäsenluetteloon nimi, sähköpostiosoite ja kotipaikka.

Jäsenmaksu

7 §
Yhdistysjäsenet suorittavat vuosittain tammikuun loppuun mennessä Vinttikoiraliiton syyskokouksen määräämän jäsenmaksun jokaisesta äänioikeutetusta jäsenestään. Ilmoitettava jäsenmäärä on edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmäärä.

Uudet yhdistysjäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän liittymismaksun.

Kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

8 §
Mikäli Vinttikoiraliiton yhdistysjäsen haluaa erota Vinttikoiraliitosta, on tästä tehtävä kirjallinen ilmoitus Vinttikoiraliiton liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta liittokokouksessa. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

Vinttikoiraliiton hallitus on oikeutettu määräajaksi tai kokonaan erottamaan yhdistysjäsen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai on toiminut näiden sääntöjen tai Vinttikoiraliiton omaksumien vinttikoiraharrastuksen periaatteiden ja tavoitteiden vastaisesti tai joka on muutoin vahingoittanut Vinttikoiraliiton toimintaa. Edelleen hallitus voi erottaa yhdistysjäsenen joka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Vinttikoiraliiton liittohallituksen erottamispäätökseen tyytymätön yhdistysjäsen voi vedota Vinttikoiraliiton liittokokoukseen toimittamalla Vinttikoiraliiton liittohallitukselle valituskirjelmän 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Ellei valitusta tehdä määräajassa, katsotaan erottaminen tapahtuneeksi. Erottamista koskeva valitusasia on käsiteltävä Vinttikoiraliiton liittokokouksessa 90 päivän kuluessa valituskirjelmän saapumisesta.

Eronneella tai erotetulla yhdistysjäsenellä ei ole oikeutta Vinttikoiraliiton omaisuuteen.

Toimielimet

9 §
Vinttikoiraliiton toimielimet ovat Vinttikoiraliiton liittokokous ja liittohallitus. Liittohallituksen toimikausi alkaa ensimmäinen tammikuuta.

Vinttikoiraliiton liittokokous

10 §
Vinttikoiraliiton ylin päätösvalta on liittokokouksella. Vinttikoiraliiton varsinaisia liittokokouksia on vuosittain kaksi; kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä liittokokouksia.

Asiasta, jonka yhdistysjäsen tai kunniapuheenjohtaja haluaa ottaa kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä liittohallitukselle kirjallinen esitys 31. päivään tammikuuta mennessä, ja syyskokoukseen käsiteltäväksi halutusta asiasta 30. päivään syyskuuta mennessä.

Kopio liittokokouksen tarkastetusta pöytäkirjasta toimitetaan yhdistysjäsenille tai julkaistaan Vinttikoiraliiton tiedotuslehdessä.

Liittokokouksen koolle kutsuminen

11 §
Liittokokoukset kutsuu koolle liittohallitus. Kutsu on toimitettava yhdistysjäsenille ja kunniapuheenjohtajille sähköpostitse tai kirjeitse vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava liittokokouksessa käsiteltävät asiat.

Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle, milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi, liittokokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 (kymmenesosa) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten liittohallitukselta kirjallisesti vaati. Ylimääräinen kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava yhdistysjäsenille ja kunniapuheenjohtajille viimeistään kaksi (2) viikkoa (14 päivää) ennen kokousta.

Kutsussa on myös mainittava, mikäli etäosallistuminen liittokokoukseen on myös mahdollista. Kokouskutsussa on myös mainittava, mihin 12a pykälän momentin 1. ja 2. kohdissa mainittu ennakkoilmoittautuminen on tehtävä.

Päätöksenteko liittokokouksessa

12 §
Liittokokouksessa äänioikeutta ja puhevaltaa käyttävät yhdistysjäsenten kokoukseen valitsemat liitokokousedustajat ja Vinttikoiraliiton kunniapuheenjohtajat.

12a §
Liittokokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla tai muulla teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen aikana, jos liittohallitus niin päättää.

Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), niin

 1. yhdistysjäsenen on ilmoitettava liittohallitukselle vähintään viikko ennen kokousta liittokokousedustajiensa nimet, valtakirjat sekä kokouskutsussa pyydetyt yhteystiedot,
 2. Vinttikoiraliiton kunniapuheenjohtajien on ilmoitettava liittohallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta kokouskutsussa pyydetyt yhteystiedot,
 3. liittohallituksen ja liittokokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että liittokokouksen osallistujat tunnistetaan ja yhdistysjäsenten liittokokousedustajat todetaan kyseisten yhdistysten äänioikeutetuiksi jäseniksi, ja
 4. äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on liittohallituksen huolehdittava äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä.

Liittokokoukselle, joka pidetään tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen (etäosallistuminen) avulla, on liittokokous vahvistanut äänestys- ja vaalijärjestyksen. Äänestys- ja vaalijärjestyksessä on määrättävä:

 1. toimihenkilöt äänestystä ja vaalia varten
 2. äänestysaika ja äänestyspaikat
 3. äänestyksen ja vaalien asiakirjat ja tekniset asiat
 4. ehdotusten tekeminen
 5. ehdokkaiden asettaminen
 6. äänestyksen ja vaalien toimittaminen
 7. äänten laskenta
 8. tuloksen käsittely.

13 §
Liittokokouksessa yhdistysjäsenellä on yksi ääni jokaista sellaista äänioikeutettua jäsentään kohti, josta edellisen vuoden jäsenmaksu on tilitetty Vinttikoiraliitolle kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Yhdistysjäsen voi valita yhden liittokokousedustajan jokaista yhdistyksensä alkavaa 50 äänioikeutettua jäsentä kohti, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Kullakin yhdistysjäsenen liittokokousedustajalla on liittokokouksessa enintään 50 ääntä. Liittokokousedustajan on oltava edustamansa yhdistysjäsenen äänioikeutettu jäsen ja hänen tulee esittää liittokokoukselle edustamansa yhdistysjäsenen valtakirja. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä yhdistysjäsentä.
Kunniapuheenjohtajalla on liittokokouksessa yksi ääni.

14§
Liittokokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi päätettäessä näiden sääntöjen 26 ja 27 §:ssä säädetyistä asioista. Äänestykset ovat avoimia, ellei suljettua lippuäänestystä ole esitetty ja kannatettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Liittohallituksen puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenten vaalista säädetään näiden sääntöjen kohdassa 18 §.

Vinttikoiraliiton kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

15 §
I Kokouksen järjestäytyminen

 1. tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat;
 2. liittohallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen;
 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja;
 4. valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa;
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 6. vahvistetaan kokouksen työjärjestys;

II Varsinaiset kokousasiat

 1. esitetään liittohallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä;
 2. esitetään liittohallituksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta, tilintarkastajien siitä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille;
 3. päätetään Vinttikoiraliiton varojen sijoittamisesta;
 4. vahvistetaan äänestys- ja vaalijärjestys 12a §:n mukaisia kokouksia varten ja
 5. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Vinttikoiraliiton syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

16 §
I Kokouksen järjestäytyminen

 1. tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat
 2. liittohallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 4. valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

 1. esitetään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
 2. esitetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
  – määrätään jäsenmaksu, jonka yhdistysjäsenet suorittavat Vinttikoiraliitolle seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuna kunkin äänioikeutetun jäsenensä osalta,
  – määrätään uusien yhdistysjäsenten liittymismaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi,
  – päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä muiden toimihenkilöiden palkkiot,
  – päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä muiden toimihenkilöiden matkakorvauksista ja päivärahoista
 3. valitaan liittohallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, sekä liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä liittohallituksen varajäsenet
 4. valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilin- tai -toiminnantarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. määrätään seuraavaksi kalenterivuodeksi valittujen tilin- tai toiminnantarkastajien palkkiot
 6. vahvistetaan äänestys- ja vaalijärjestys 12a §:n mukaisia kokouksia varten
 7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Vinttikoiraliiton kunnianosoitukset ja ansiomerkit

17 §
Vinttikoiraliitto voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka on toiminut Vinttikoiraliitossa pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaasti. Päätöksen kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee Vinttikoiraliiton liittokokous liittohallituksen esityksestä.

Vinttikoiraliiton kultainen ansiomerkki voidaan myöntää Vinttikoiraliiton liittohallituksen päätöksellä henkilölle, joka Vinttikoiraliitossa toimiessaan on merkittävällä tavalla edistänyt vinttikoiraharrastusta.

Vinttikoiraliiton hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää Vinttikoiraliiton tai sen yhdistysjäsenen hallituksen päätöksellä tunnustukseksi vinttikoiraharrastuksen hyväksi tehdystä työstä. Yhdistysjäsenen hallituksen on ilmoitettava Vinttikoiraliiton hallitukselle, kenelle se on hopeisen ansiomerkin myöntänyt.

Erityistapauksissa voi Vinttikoiraliiton liittohallitus harkintansa mukaan myöntää ansiomerkin myös muulle Vinttikoiraliiton kannalta merkittävälle henkilölle.

Liittohallituksen puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenten vaali

18 §
Liittohallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan myös Vinttikoiraliiton puheenjohtajaksi, vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä tai, jos kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), muulla vastaavalla vaalisalaisuuden säilyttävällä menetelmällä, mikäli ehdokkaita on useampi kuin yksi. Jos joku ehdokkaista saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hän tullut valituksi. Muussa tapauksessa toimitetaan uusi vaali ensimmäisessä äänestyksessä kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa. Liittohallituksen jäsenten vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä tai, jos kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), muulla vastaavalla vaalisalaisuuden säilyttävällä menetelmällä. Varsinaiset ja varajäsenet valitaan eri äänestyksellä ehdokkaiden joukosta. Varajäsenten järjestys määräytyy heidän saamiensa äänimäärien perusteella siten, että eniten ääniä saanut on 1. varajäsen, toiseksi eniten ääniä saanut 2. varajäsen, kolmanneksi eniten ääniä saanut 3. varajäsen. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa.

Liittohallituksen kokoonpano

19 §
Vinttikoiraliiton asioita hoitaa liittohallitus näiden sääntöjen ja liittokokousten päätösten mukaisesti. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja joista kolme eroaa toimikausittain, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Varsinaisten jäsenten lisäksi valitaan liittohallitukseen vuosittain kolme varajäsentä yhdeksi toimikaudeksi. Sekä varsinaisten, että varajäsenten tulee olla Vinttikoiraliiton jäsenyhdistyksen äänivaltaisia jäseniä. Liittohallituksen varsinaisen jäsenen erotessa kesken toimikauttaan siirtyy järjestyksessä ensimmäinen varajäsen eronneen paikalle tämän toimikauden loppuun asti. Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vinttikoiraliiton sihteeriksi, joka samalla toimii liittohallituksen sihteerinä, hallitus nimittää henkilön liittohallituksen ulkopuolelta. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Liittohallituksen kokoontuminen

20 §
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme liittohallituksen varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetettävä kirjallisena liittohallituksen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Liittohallituksen päätöksenteko

21 §
Päätökset liittohallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. Varajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa liittohallituksen kokouksissa, mutta heillä ei ole äänioikeutta. Varajäsenellä on kuitenkin äänioikeus toimiessaan varsinaisen jäsenen sijalla.

Liittohallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Kopio allekirjoitetusta pöytäkirjasta toimitetaan viipymättä kaikille Vinttikoiraliiton liittokokoukseen oikeutetuille ja yhdistysjäsenille.

Liittohallituksen tehtävät

22 §
Liittohallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä sekä liittokokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen hoitaa kaikki Vinttikoiraliittoa koskevat asiat ja suorittaa muut Vinttikoiraliiton toiminnan edellyttämät tehtävät, kuten:

 1. johtaa Vinttikoiraliiton toimintaa ja hoitaa sen taloutta, sijoituksia ja omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten vahvistamisesta;
 2. toimia 3§ mainittujen tehtävien toteuttamiseksi;
 3. hyväksyä ja erottaa Vinttikoiraliiton jäsenet;
 4. koollekutsua liittokokoukset sekä valmistella ja esittää niissä käsiteltävät asiat;
 5. edustaa ja valvoa Vinttikoiraliiton etua tuomioistuimissa ja asioitaessa viranomaisten kanssa;
 6. nimetä valiokunnat sekä muut toimihenkilöt;
 7. ratkaista Vinttikoiraliiton koesääntöjen ja järjestämisohjeiden tulkinnasta syntyneet erimielisyydet sekä langettaa niiden rikkomisesta liittohallituksen päätettäväksi säädetyt rangaistukset

23 § Työvaliokunta
Kumottu yhdistyksen kokouksessa 19.03.2022

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

24 §
Vinttikoiraliiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä jonkun liittohallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Liittohallitus voi valtuuttaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan Vinttikoiraliiton nimen juoksevissa asioissa.

Tilikausi ja tilintarkastus

25 §
Vinttikoiraliiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja liittohallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa liittohallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

Sääntöjen muuttaminen

26 §
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan liittokokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut ja, että toinen, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidetty liittokokous hyväksyy päätöksen samoin 2/3 äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

27 §
Vinttikoiraliiton purkamiseen vaaditaan päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä liittokokouksessa, joista toinen on varsinainen liittokokous, joissa molemmissa vinttikoiraliiton purkamista kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

28 §
Vinttikoiraliiton purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat viimeisen liittokokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi. Samoin menetellään Vinttikoiraliiton varojen osalta myös tilanteessa, jossa yhdistyksen toiminta on lakkautettu.

Yhdistyslaki

29 §
Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

30 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.